تبلیغات
شرکت ساختمانی یگانه پویای البرز - الزامات قانونی -١
 
شرکت ساختمانی یگانه پویای البرز
tel 09111782812
درباره وبلاگ


طراحی
نظارت
اجرا
نقشه برداری و تفکیک اراضی

مدیر وبلاگ : حمید میرزاعلی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره این وبلاگ کدام است ؟
الزامات قانونی -١

١حدود و دامنه کار -١-١۴

الزامات حداقل را، که رعایت « مبحث چھاردھم -تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع » ١-١-١-١۴

آنھا مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب

شود، مقرر می دارد:

الف)گرم کردن فضاھای داخل ساختمان؛

ب )خنک کردن فضاھای د اخل ساختمان؛

پ )تعوی ض ھوای فضاھای داخل ساختمان؛

ت )تخلیه ھوای فضاھای داخل ساختمان؛

ث )تھیه و ذخیرهء آب گرم مصرفی.

٢طراحی، انتخاب مصالح و دستگاھھا، اجرای کار، تغییر، نگھداری و بھره برداری تأسیساتی که در -١-١-١۴

١مقرر شده است، باید طبق الزامات مندرج در این مبحث (مبحث چھاردھم -تأسیسات گرمایی، -١-١- بند ١۴

تعوی ض ھوا و تھویه مطبوع)انجام گیرد.

١مقرر شده است، باید با -١-١- ٣این مبحث از مقررات، در چھارچوب تأسیساتی که در بند ١۴ -١-١-١٢

اھداف ایمنی، بھداشت، آسای ش، بھره دھی مناسب و صرفه اقتصادی تفسیر شود.

۴الزامات تأسیسات مکانیکی زیر خارج از حدود الزامات این مبحث از مقررات است: -١-١-١۴

الف)تأسیسات بھداشتی داخل ساختمان؛

ب )تأسیسات آت ش نشانی داخل ساختمان؛

پ )لوله کشی گاز داخل ساختمان.

۵پیوست ھای این مبحث نباید جزئی از مقررات تلقی شوند، مگر در حدودی که در متن مقررات به -١-١-١۴

آن اشاره شده است.آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :