تبلیغات
شرکت ساختمانی یگانه پویای البرز - قانون ثبت اسناد و املاک‌
 
شرکت ساختمانی یگانه پویای البرز
tel 09111782812
درباره وبلاگ


طراحی
نظارت
اجرا
نقشه برداری و تفکیک اراضی

مدیر وبلاگ : حمید میرزاعلی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره این وبلاگ کدام است ؟
یکشنبه 14 فروردین 1390 :: نویسنده : حمید میرزاعلی

قانون ثبت اسناد و املاک‌

مصوب 26/12/1310

با اصلاحات و الحاقات بعدی‌

باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت‌

ماده 1 ـ در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل یک اداره یا دایره‌ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایره‌ثبت دارای شعبی باشد.

ماده 2 ـ مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتراسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه‌نمایند؛ اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

مواد 3 و 4 و 5 ـ ملغی شده‌.

ماده 6 ـ برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به‌امورثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان‌، هیأتی به نام هیأت‌نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قایم‌مقام او و دو نفر از قضات‌دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیأت‌مزبور به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه‌قضایی استان رسیدگی می‌نماید.

برای این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان‌ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

ماده 7 ـ دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنهامطابق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین‌خواهد شد.

ماده 8 ـ مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات‌نظامنامة وزارت عدلیه جایز است‌.

باب دوم ـ ثبت عمومی‌

فصل اول ـ اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده 9 ـ در نقاطی که ادارة ثبت موجود است از تاریخ اجرای این‌قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت‌، وزارت‌عدلیه‌، حوزة هر اداره یا دایرة ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به‌ثبت کلیة اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.

ماده 10 ـ قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه‌، حدود ناحیة‌مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به‌وسیلة‌اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف‌30 روز 3 مرتبه منتشر می‌شود.

ماده 11 ـ از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روزباید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیلة اظهارنامه درخواست‌ثبت نمایند. ادارة ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین‌آگهی مذکور، صورت کلیة اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع‌ملک و شماره‌ای که از طرف ادارة ثبت برای هر یک معین شده درروزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به‌فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی‌ها پس ازانتشار و الصاق   آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یاژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این مواردکدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت‌نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند.

تبصره ـ در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانة فعلی کسی‌نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته‌می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به‌عنوان مالکیت یا برتصرف خود به‌عنوان تلقی از مالک یا قایم‌مقام قانونی مدارکی‌داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی‌از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت‌پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف‌سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قایم‌مقام‌قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد.

ماده 12 ـ نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی‌که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ‌اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دوسال‌، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسنادرسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی‌در موقع تقاضای ثبت‌، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی‌که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی‌مذکور در ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای‌ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال ازتاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی درموقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

مواد 13 و 13 مکرر ـ ملغی شده‌.

ماده 14 ـ تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه مندرجاً به ترتیب‌نمرة املاک‌، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می‌آید وتقاضاکنندگان ثبت و مجاورین‌، برای روز تحدید حدود به وسیلة‌اعلان احضار می‌شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدیدحدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود. به علاوه مطابق نظامنامة‌وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

ماده 15 ـ اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده‌اش‌حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف‌مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این‌جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن‌املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده ومجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیایدحق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت ومعین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدودمجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یاچند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت وشهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضورنمایندگان سازمانهای ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضورنماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

فصل دوم ـ اعتراض‌

ماده 16 ـ هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، بایداز تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامة ]دعوا[ نماید.عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبة ثبتی که در ضمن‌اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود؛ در مقابل عرضحال‌باید رسید داده شود. در صورتی‌که عرضحال در مدت قانونی داده‌شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی‌است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج‌از مدت داده شده‌، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم‌محکمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری‌موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رأی حاکم‌محکمة ابتدایی در این موضوع قاطع است‌.

ماده 17 ـ هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده ودیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و درجریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ‌نشر اولین اعلان تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوابه ادارة ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که ادارة ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج‌از مدت به ادارة ثبت تسلیم گردیده‌، موافق مادة 16 عمل خواهدشد.

ماده 18 ـ در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادرنماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی‌دوسیة عمل را برای مراجع صلاحیتدار بفرستد، در این مورد تجدیدعرضحال لازم نیست‌.

اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای‌خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت‌) محکمه مکلف است به‌تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید ازاین قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تمییز نیست‌.

ماده 18 مکرر ـ در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ‌فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد، هرگاه معترض علیه نتواندتمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیراقدام می‌شود:

1 ـ در مورد اول‌، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که‌در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوااقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یانزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید. چنانچه ظرف 90 روز از تاریخ‌انتشار آخرین آگهی دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد.

ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک‌مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادرپژوهش‌خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است‌.

2 ـ در مورد دوم‌، به وراث شناخته شده اخطار می‌شود درصورتی‌که‌در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به‌تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.

در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که باصدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق‌مذکور در بند یک عمل خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شوددرخواست‌دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان‌سهم‌الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی‌که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق   باشد به متقاضی اخطارمی‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل‌کند، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.

ماده 19 ـ در صورتی که در جلسة مقرر برای محاکمه‌، معترض یا وکیل‌او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی‌به‌تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد، تجدید عرضحال‌فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن‌خواهد بود، در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمة‌صلاحیتدار داده خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی نیز که به‌موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات‌آزمایش‌، عرضحال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است‌.

ماده 19 مکرر ـ هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض‌،دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یاوراث آنان بیش از 15 نفر باشد به درخواست معترض یاپژوهشخواه دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که‌سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست وپیوستهای آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی ازروزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد.

هرگاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین‌دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اوراق  اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک‌مقر دادگاه آگهی می‌شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به‌درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات‌،وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکراسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان‌دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه ازجریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به‌وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی ازشرکای ملک یا وراث‌، ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند به‌وسیله‌وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ملک یاوارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق   اخطاریه به‌وکیل ابلاغ شود. در صورتی‌که وکیل دادگستری در دعوا مداخله‌داشته باشد ابلاغ اوراق   اخطاریه به کلیة وکلا الزامی است‌. در موردی‌که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده‌ای ازخواندگان ابلاغ می‌شود حضوری‌بودن حکم صادر نسبت به آنان‌موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسة دادرسی نمی‌باشد.

ماده 20 ـ مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق   ارتفاقی‌، حقی برای‌خود قایل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود به‌وسیلة ادارة ثبت به مرجع صلاحیتدارعرضحال دهد. مقررات مواد 16، 17، 18 و 19 (به استثنای مدت‌اعتراض که 30 روز است‌) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدودحاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف‌مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این‌ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره ـ در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع‌در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده‌است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد وهمچنین در صورت استرداد دعوا به‌موجب سند رسمی یا اخذ سندمالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدیدحدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق  العاده رسیدگی‌،حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرارفقط قابل رسیدگی پژوهشی است‌.

نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید درصورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض‌مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سندمالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید وشرط صرف‌نظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی‌اثربودن‌اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شکایت نماید. رأی هیأت‌نظارت قطعی است‌.

در صورتی‌که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک‌نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین‌شده منتشرمی‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به‌هیأت نظارت شکایت نماید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1396 06:15 ق.ظ
I feel that is one of the most important info for me.
And i'm glad studying your article. But should observation on few general issues, The website style is great, the articles is truly great :
D. Just right activity, cheers
شنبه 14 مرداد 1396 09:30 ق.ظ
That is a great tip particularly to those new to the
blogosphere. Short but very accurate info… Thanks for sharing this one.
A must read article!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :